תנאי שימוש

תקנון אתר intercloud אחסון אתרים (להלן: "החברה")

הוראות התקנון להלן מכוונות אל נשים וגברים כאחד וחלות על כל משתמשי האתר ולקוחות החברה בכל חבילות השרות.

כללי 1. הגלישה, השימוש ורכישת השירותים באתר זה (להלן: "האתר") הינם בכפוף להוראות ולתנאים כפי שיפורטו בתקנון זה להלן.

2. שימוש מכל סוג שהוא באתר, מהווה הסכמה מפורשת מצדך להוראות ולתנאים האמורים ומביע את התחייבותך לפעול על פיהם.

3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את תנאי השימוש, רכישת השירותים ובכלל זה את תנאי חבילות השרות ואת התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי.

אחריות

4. החברה עושה מאמצים רבים על מנת להגן על הגולשים והמשתמשים באתר מפני סיכונים קיימים מעצם השימוש באינטרנט. על אף האמור, לא ניתן כידוע ליצור הגנה מוחלטת והחברה או נותני שירותים אחרים באתר לא יישאו באחריות לנזקים ו/או הפסדים מכל סוג שהוא העלולים להיגרם כתוצאה מגלישה ו/או שימוש באתר, חוסר זמינות של האתר או חוסר זמינות של שירות זה או אחר. יובהר בזאת כי האחריות לנתונים, גיבויים וביצוע שחזור במידת הצורך חלה על הלקוח בלבד.

5. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא יהיו לגולשים ולמשתמשים טענות, תביעות ו/או דרישות כלפי החברה בגין כל נזק, הפסד, תשלום, הוצאה או אובדן רווח שיגרמו להם עקב השימוש בשירותים השונים. כמו כן, יודגש כי החברה לא תישא באחריות כל שהיא לכל נזק, לרבות נזק עקיף, תוצאתי או לא ממוני שייגרם, אם ייגרם, למשתמש עקב מתן ו/או אי מתן ו/או סיום השירותים כולם או מקצתם.

6. ככל ויכיל האתר תוכנות שונות המיועדות להורדה, לא יהיו החברה ו/או נותן שרות אחר באתר ו/או יצרן התוכנה, אחראים לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב הורדת התוכנות האמורות ו/או עקב שימוש בתוכנות כאמור.

7. ככל ויאפשר האתר העברת ו/או פרסום מסרים ו/או חומרים אחרים על ידי גולשים או גופים מסחריים אחרים, יהיו מסרים אלה באחריותם הבלעדית של הגולשים ו/או הגופים יוזמי הפרסום. החברה לא תישא בכל אחריות בגין מסרים ו/או חומרים שונים אשר יתפרסמו באתר שלא מטעמה.

8. חל איסור על הגולשים ו/או המשתמשים באתר להעלות ו/או לשלוח לאתר ו/או באמצעותו כל מסר ו/או חומר מטעה, בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי.

9. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר ו/או לשנות ו/או לערוך כל חומר ו/או מסר אשר יופיע באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

10. החברה אינה אחראית לתכנים ו/או שירותים אשר יופיעו באתרים אחרים המקושרים לאתר. כמו כן, אינה אחראית לתכנים ו/או שירותים אשר יתפרסמו באתר במסגרת פרסומות אלה ואחרות של גופים מסחריים או אחרים.

11. המשתמש מאשר בזאת כי ידוע לו שייתכן ויתרחשו תקלות טכניות אשר ימנעו ו/או ישבשו את רכישת השירותים ו/או חבילות השירות וכי החברה לא תישא באחריות כלשהי בדבר תקלות כאמור.

12. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תחייב החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את המשתמשים בעלות איתור ו/או אבחון של תקלות אשר יתברר כי מקורן אינו באתר ואשר אינן בתחום אחריותה של החברה.

13. החברה מתחייבת כלפי הלקוח כי בכל מקרה שבו חייבה החברה את הלקוח בגין שירות שלא סופק בפועל ללקוח, וזאת בשל גורמים הקשורים בחברה, תשיב החברה ללקוח את מלא הסכום ששולם על ידי הלקוח בעבור שירות שלא סופק כאמור. למרות האמור לעיל מובהר מפורשות כי ככל והשירותים כאמור לא סופקו ללקוח בשל גורמים אשר אינם קשורים עם החברה ו/או אשר קשורים במעשיו ו/או מחדליו של הלקוח, לא תשיב החברה ללקוח כל תשלום שהוא.

14. מבלי לגרוע מהגבלות אחריות החברה כמובא לעיל, אחריות החברה תהיה מוגבלת בכל מקרה לתקרה בגובה של פי שלושה מהמחיר החודשי ששילם הלקוח לחברה בגין כל רכישת שירות כאמור.

15. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מתוקפן של הסכמות אחרות עם החברה.

תנאי רכישת חבילות השרות באתר

14. רשאים להשתמש ולרכוש את חבילות השרות באתר כל אדם, תושב מדינת ישראל, בן 18 ומעלה (בכלל זה חברה אשר התאגדה על פי חוקי החברות של מדינת ישראל ורשומה כדין במרשם החברות הישראלי) אשר מחזיק כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המפורטות להלן: ויזה כ.א.ל, ויזה לאומי, מסטרקארד וישראכרט

15. מבלי לגרוע מכלליות האמור, שימוש בשרותי האתר מותנה בקבלת אישור של חברת האשראי לביצוע העסקה ו/או הרכישה של השרות.

16. בעת רכישת חבילות שירות באתר, יידרש המשתמש להזין אל תוך המערכת פרטים אישיים שונים ובהם בין היתר: מספר ת.ז או מספר ח.פ., שם פרטי ושם משפחה או שם החברה המלא, מספר טלפון (וכן מספר טלפון סלולרי במידת האפשר) כתובת מלאה, כתובת דואר אלקטרוני,ופרטים נוספים כפי שידרוש זאת האתר מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

17. המשתמש מתיר בזאת לחברה לשמור ו/או לעשות שימוש בפרטים האישיים אשר הוזנו לתוך המערכת לשם יצירת קשר עימו ו/או לצרכים אחרים הנובעים מההתקשרות בין הצדדים.

18. בנוסף על האמור לעיל בפרק זה, יידרש המשתמש להזין אל תוך המערכת את פרטי כרטיס האשראי בו ייעשה התשלום עבור האחסון. פעילות הסליקה תבוצע על ידי מנהלי האתר אל מול חברות האשראי בהתאם לנהלים שייקבעו מעת לעת בין חברות האשראי למנהלי האתר.

19. הזנת פרטים כוזבים הינה עברה פלילית. נגד משתמש אשר ימסור פרטים כוזבים, יינקטו הליכים משפטיים.

חבילות השירות המוצעות באתר

20. חבילות השירות אשר יוצעו באתר מעת לעת ובכלל זה מבצעים, הטבות, הנחות והצעות מיוחדות, יהיו כולם כפופים לתנאים אותם תקבע החברה, ביחס לכל חבילת שירות, על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה רשאית להפסיק ו/או לשנות את תנאי חבילות השירות ויתר המבצעים כאמור, בכל עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

21. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את האתר לרבות הוספת ו/או הפסקת שירותים ו/או שינוי הוראות השימוש ו/או שינוי החבילות המוצעות על ידה ו/או התנאים לשימוש באתר ו/או הפסקת פעילות האתר באופן מלא או חלקי, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכל שינוי יחייב את הגולשים ממועד פרסומו באתר, או קבלת הודעה על כך מהחברה בדרך אחרת כלשהי, לפי המוקדם.

22. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יובהר כי החברה רשאית להפסיק מדי פעם את השירותים המוצעים על ידה לשם תחזוקה שוטפת, תיקון, שדרוג ושיפור של התוכנות, החומרה או כל אמצעי טכנולוגי אחר המופעל על ידה בהקשר לשירותים המוצעים באתר.

23. השירותים השונים וחבילות השירות ניתנים לשימוש כפי שהם (AS IS), למשתמשים לא יהיו כל טענות, דרישות או תביעות כלפי החברה ביחס לשרות והתאמתו לציפיות המשתמש.

ביטול של שרתים, אחסונים וחבילות שירות

24. הודעה על ביטול של כל שירות שניתן על ידי חב' אינטרקלאוד בע"מ חייבת להתבצע דרך מכתב אל הנהלת החברה או דרך מייל אל מחלקת התמיכה בכתובת [email protected] תוך מתן הודעה מראש של שבועיים לפחות.

הדין החל

25. האתר, המידע המופיע בו, תוכנות הניתנות להורדה ממנו וכל פרסום אחר בו, מוגנים עפ"י דיני זכויות יוצרים בישראל ובחו"ל. בכפוף לעשיית שימוש הוגן בלבד על-פי דינים אלה, אין להעתיק, לשנות, להפיץ, או לעשות שימוש מסחרי במידע, אלא ברשות בעלי הזכויות למיניהם.

26. השימוש באתר וכל הנובע משימוש כזה כפוף לדיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב- יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם.

27. השירותים באתר אינם מוצעים במדינה בה השימוש בהם אינו מותר על פי דין המדינה.

אבטחת מידע ופרטיות באתר

28. אני מתחייב בזאת שלא לעקוף ו/או לפגוע בכל אמצעי אבטחה באתר. ידוע לי כי משתמש אשר יפר בצורה כל שהיא אמצעי אבטחה כאלה או אחרים במערכות האתר יחשוף עצמו לאחריות ציבורית ו/או פלילית.

29. ידוע לי ואני מסכים לכך כי החברה עשויה להפעיל תוכנות שונות אשר צוברות מידע על פעילותי באתר לצורך התאמה מירבית של השירותים המוצעים באתר ובכלל לצרכיי. כמו כן, ידוע לי ואני מסכים כי המידע הנמסר על ידי באתר עשוי להישמר במאגרי מידע של החברה ועשוי לשמשה לצרכים שונים מסחריים ואחרים.

29. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב.